Фізика 10 клас


ЗМІСТ УРОКІВ
ВСТУП
МЕХАНІКА. КІНЕМАТИКА
 1. 10 клас. Фізика. Основні поняття кінематики. Основна задача механіки.
 2. 10 клас. Фізика. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей. Прямолінійний рівномірний рух
 3. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на рівномірний прямолінійний рух
 4. 10 клас. Фізика. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху
 5. 10 клас. Фізика. Кінематика. Вільне падіння
 6. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на вільне падіння тіл
 7. 10 клас. Фізика. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове прискорення
 8. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на рух тіла по колу
 9. 10 клас. Фізика. Лабораторна робота №1 "Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху, вимірювання прискорення руху тіла"
 10. 10 клас. Фізика. Лабораторна робота №2. "Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла під час рівномірного руху по колу"
МЕХАНІКА. ДИНАМІКА
 1. 10 клас. Перший закон Ньютона. Інерціальна система відліку. Принцип відносності Галілея
 2. 10 клас. Фізика. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона
 3. 10 клас. Фізика. Гравітаційна взаємодія. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість
 4. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на гравітаційну взаємодію
 5. 10 клас. Фізика. Сила пружності. Вага тіла. Невагомість
 6. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на сили пружності
 7. 10 клас. Фізика. Сили тертя. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі
 8. 10 клас. Фізика. Рух тіла під дією кількох сил.
 9. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на рух тіла під дією кількох сил
 10. 10 клас. Фізика. Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили
 11. 10 клас. Фізика. Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла
 12. 10 клас. Фізика. Лабораторна робота №4 "Визначення центра мас плоских тіл"
 13. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на закон збереження імпульсу
 14. 10 клас. Фізика. Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила
МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ
 1. 10 клас. Фізика. Основні положення МКТ будови речовини та її дослідні обгрунтування.
 2. 10 клас. Фізика. Маса і розміри атомів і молекул. Стала Авогадро
 3. 10 клас. Фізика. Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння МКТ
 4. 10 клас. Фізика. Основне рівняння МКТ
 5. 10 клас. Фізика. Температура. Абсолютна шкала температур
 6. 10 клас. Фізика. Рівняння стану ідеального газу
 7. 10 клас. Фізика. Ізопроцеси
 8. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на рівняння стану ідеального газу
 9. 10 клас. Фізика. Пароутворення та конденсація. Властивості насиченої і ненасиченої пари. Кипіння
 10. 10 клас. Фізика. Вологість повітря та її вимірювання. Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи
 11. 10 клас. Фізика. Будова рідин. Поверхневий натяг рідини
 12. 10 клас. Фізика. Змочування. Капілярні явища
 13. 10 клас. Фізика. Будова та властивості твердих тіл. Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали
 14. 10 клас. Фізика. Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга
 15. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на поверхневий натяг рідини і капілярні явища
 16. 10 клас. Фізика. Розв'язування задач на властивості твердих тіл
 17. 10 клас. Фізика. Внутрішня енергія та способи її зміни. Перший закон термодинаміки
 18. 10 клас. Фізика. Кількість теплоти та робота в термодинаміці
 19. 10 клас. Фізика. Перший закон термодинаміки в ізопроцесах. Адіабатний процес
 20. 10 клас. Фізика. Термодинаміка Циклічні процеси. Другий закон термодинаміки
 21. 10 клас. Фізика. Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин. ККД теплових машин. Цикл Карно. Холодильна машина
 22. 10 клас. Розв'язування задач з термодинаміки
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
 1. 10 клас. Фізика. Електричні заряди та їхня взаємодія. Закон Кулона
 2. 10 клас. Фізика. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції
 3. 10 клас. Фізика. Робота під час переміщення заряду в однорідному полі.Різниця потенціалів
 4. 10 клас. Фізика. Провідники та діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини
 5. 10 клас. Фізика. Електроємність Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З'єднання конденсаторів
 6. 10 клас. Фізика. Розв’язування задач на тему “Електрична ємність”
 7. 10 клас. Фізика. Енергія електричного поля

Немає коментарів:

Дописати коментар